Sumisindi ang aking JUUL at lumilikha ng vapor kapag hindi ko ito ginagamit.